Polityki Firmy

Kierunki naszej działalności wyznaczają przyjęte przez zarząd polityki i deklaracje.

Baner

Polityka Jakości

Myśląc o biznesie, myślimy o jakości

 

 • Jakość naszych produktów i bezpieczeństwo pacjentów stawiamy na pierwszym miejscu.
 • Zapewniamy jakość produktu na każdym etapie jego rozwoju, produkcji, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży.
 • Oczekiwania pacjentów i naszych klientów są dla nas priorytetem oraz inspiracją do rozwoju.
 • Dążymy do spełniania najwyższych standardów jakości, stosując nowoczesne technologie i wdrażając System Zarządzania Jakością Polpharmy.
 • Ciągłe doskonalenie w zakresie jakości i efektywności stanowi gwarancję rozwoju firmy oraz ważne źródło naszej przewagi konkurencyjnej.

Polityka Społecznej Odpowiedzialności

Polpharma uznaje zasady zrównoważonego rozwoju za podstawę swojej działalności biznesowej i integralną część strategii zarządzania w firmie. Deklarujemy, że w procesie rozwoju firmy wszystkie nasze działania będą uwzględniać zachowanie równowagi środowiska naturalnego oraz harmonii społecznej. W ramach swojej działalności firma dobrowolnie podejmuje starania na rzecz lepszego społeczeństwa i zachowania równowagi oraz ochrony środowiska.

Polpharma postępuje w sposób etyczny i odpowiedzialny względem wszystkich grup społecznych, na które oddziałuje poprzez swoją działalność. Uznajemy za priorytetowe poszukiwanie synergii i równowagi pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym i społecznym aspektem funkcjonowania naszej firmy.

W ramach dążenia do zrównoważonego rozwoju podejmujemy działania w zakresie:

 • ochrony środowiska
 • budowania lepszego społeczeństwa, walki z ubóstwem i nierównością społeczną
 • współpracy z interesariuszami

W zakresie ładu korporacyjnego – Polpharma w taki sposób określa systemy i procedury podejmowania decyzji w organizacji, aby zagwarantować ich zgodność z prawem i transparentność. Działamy w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem skodyfikowanych zasad etycznych.

Prowadzimy długofalowy dialog z interesariuszami, aby rozpoznawać i reagować na ich potrzeby i oczekiwania.

Polityka bezpieczeństwa pracy i zatrudnienia gwarantuje pracownikom wszystkie niezbywalne prawa, które im przysługują. Szczególną wagę firma przykłada do relacji z pracownikami oraz z partnerami biznesowymi świadczącymi prace na jej rzecz. Prowadzimy rygorystyczną politykę zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy, monitorując warunki pracy i w odpowiedni sposób dostosowując je do zmieniających się potrzeb pracowników. Polityka zatrudnienia i rozwoju pracowników zapewnia wszystkim równe szanse rozwoju i kariery zawodowej, a także opiekę socjalną dla potrzebujących. Firma prowadzi dialog z pracownikami z wykorzystaniem odpowiednich instytucji oraz metod badania opinii przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i ochrony.

Polityka Ochrony Środowiska oraz Polityka Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego są podstawą podejmowanych decyzji w zakresie produkcji i wytwarzania. Polpharma stara się ograniczać wpływ swojej działalności na ludzi, środowisko naturalne i klimat, a także zapobiegać zanieczyszczeniom i zapewniać bezpieczeństwo swojemu otoczeniu i interesariuszom.

Podstawą dla działań rynkowych jest dla Polpharmy przyjęty Kodeks Etyki Marketingowej, definiujący uczciwe praktyki rynkowe, w tym zwłaszcza zapobieganie i zwalczanie nieetycznych działań handlowych oraz odpowiedzialne zaangażowanie w życie publiczne. Promujemy i wspieramy zasady uczciwej konkurencji oraz poszanowanie praw własności. Wspieramy odpowiedzialność społeczną w ramach współpracy z naszymi dostawcami i kontrahentami.

Bezpieczeństwo stosowania wytwarzanych przez Polpharmę produktów jest nadrzędną zasadą naszej działalności i podstawowym elementem w systemie Polityki Jakości.

Zapewniamy odbiorcom bezpieczne produkty oraz rzetelną i przejrzystą informację o nich. Prowadzimy stały nadzór nad jakością produktów, również gdy opuszczają nasz zakład produkcyjny i trafiają do obrotu, do tego celu służy odpowiednie zarządzanie reklamacjami i monitoring działań niepożądanych. Nasza odpowiedzialna komunikacja marketingowa ma na celu pomaganie lekarzom, farmaceutom i pacjentom w wyborze optymalnego sposobu leczenia. Prowadzimy działania edukacyjne skierowane do różnych grup interesariuszy, odpowiadając na ich potrzeby i oczekiwania.

Polpharma, rozumiejąc cywilizacyjne potrzeby Polski i polskiego społeczeństwa, aktywnie wspiera rozwój polskiej nauki w zakresie farmacji i medycyny.

Powołana przez firmę Naukowa Fundacja Polpharmy finansuje projekty badawcze oraz wspiera młodych polskich naukowców. Inicjujemy i samodzielnie realizujemy programy edukacyjne dla studentów, we współpracy z uczelniami wyższymi i studenckimi kołami naukowymi.

Polpharma angażuje się w działania społeczne i relacje z organizacjami działającymi w zakresie rozwoju społecznego, wyrównywania szans oraz pomocy charytatywnej. Realizując projekty samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami, przyczyniamy się do poprawy jakości życia i rozwoju społeczności lokalnej, w której działamy.

Nadzór nad całościową realizacją polityki społecznej odpowiedzialności sprawuje Zarząd firmy. Planowaniem i nadzorowaniem poszczególnych działań wchodzących w skład polityki zajmują się odpowiednie komórki organizacyjne Polpharmy, stosownie do swoich zakresów działania i odpowiedzialności.

Kodeks EGA

Jako jeden z członków organizacji EGA (ang. European Generic and Biosimilar Medicines Association), zrzeszającej najważniejszych europejskich producentów leków generycznych i bionastępczych, zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad przyjętego przez EGA pod koniec 2014 roku „Kodeksu postępowania we wzajemnych relacjach ze środowiskiem służby zdrowia”.

Dokument ten zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące relacji z otoczeniem medycznym, normujące nie tylko kwestię komunikacji marketingowej, ale także współpracę z organizacjami pacjentów i ekspertami medycznymi, edukację środowiska medycznego czy zaangażowanie społeczne.

Polityka Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego

Firma prowadzi i planuje swoje działania, uwzględniając efekty ekonomiczne, czynniki społeczne i równowagę przyrodniczą, zachowując najwyższe standardy ochrony środowiska. Zachęca Pracowników, Społeczeństwo, Partnerów biznesowych do racjonalnego korzystania z bogactw naturalnych oraz do codziennego ograniczania wpływu na środowisko.

Procesy produkcyjne oraz związane z nimi zużycie energii są źródłem emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń środowiska. Podejmując działania w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego firma chroni swoje otoczenie minimalizując negatywny wpływ na ludzi i środowisko.

Priorytetowym działaniem jest poprawa efektywności procesów technologicznych oraz wykorzystanie wszystkich możliwości, aby zmniejszyć emisje zanieczyszczeń do każdego elementu środowiska. Dążymy do zwiększania efektywności energetycznej, oszczędzania zasobów naturalnych i redukcji emisji za pomocą innowacyjnych i praktycznych o rozwiązań wysokim standardzie.

Firma dąży do ciągłego zmniejszenia śladu ekologicznego poprzez zapewnienie, że wszystkie działania biznesowe są prowadzone zgodnie z poniższymi  zasadami:

 • Opracowywanie, doskonalenie i wdrażanie innowacyjnych, zielonych technologii i procesów.
 • Promowanie racjonalnego korzystania z bogactw naturalnych oraz użycia bardziej ekologicznych źródeł energii.
 • Pro-środowiskowe zarządzanie substancjami chemicznymi w celu minimalizacji ich wpływu na zdrowie i środowisko.
 • Zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
 • Minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, ich ponowne użycie, recykling oraz racjonalne gospodarowanie.
 • Podejmowanie działań zapobiegających jakiemukolwiek zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.
 • Ograniczenie do minimum uciążliwości akustycznej w środowisku.
 • Zmniejszenie ryzyka środowiskowego poprzez skuteczne działania zapobiegające wypadkom środowiskowym oraz natychmiastową interwencję.
 • Monitorowanie wpływu na środowisko i określenie obszarów do ciągłego doskonalenia.
 • Przestrzeganie wymagań prawnych i innych oraz norm zarządzania środowiskowego.
 • Angażowanie dostawców oraz partnerów biznesowych do redukcji wpływu cyklu życia produktów na środowisko.

 

Wszyscy pracownicy angażują się w realizację Polityki zrównoważonego rozwoju środowiskowego poprzez wdrażanie powyższych zasad.

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Troska o zdrowe i bezpieczne środowisko pracy jest naszym priorytetem.

Polityką firmy jest podejmowanie skutecznych działań w celu ochrony życia i zdrowia pracowników i innych osób pracujących pod nadzorem organizacji przed zagrożeniami występującymi w procesie pracy.

W szczególności firma zobowiązuje się do :

 • Przestrzegania wymagań prawnych, zasad i innych wymagań odnoszących się do zagadnień BHP.
 • Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania oraz wyników w obszarze BHP.
 • Ciągłej ekonomicznie lub społecznie uzasadnionej poprawy warunków pracy uwzględniającej postęp organizacyjny

i techniczny.

 • Zapobiegania urazom, wypadkom przy pracy, chorobom i schorzeniom zawodowym oraz zdarzeniom wypadkowym.
 • Dawania priorytetu ochronom zbiorowym nad indywidualnymi, zgodnie z hierarchią środków kontroli ryzyka.
 • Podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz uwzględniania roli personelu w funkcjonowaniu systemu.
 • Identyfikacji i monitorowania zagrożeń oraz minimalizowania ryzyka.
 • Komunikowania i konsultowania z zainteresowanymi stronami wewnętrznymi i zewnętrznymi zagadnień mających wpływ na ich bezpieczeństwo i zdrowie.
 • Zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki.
 • Dążenia do ciągłej poprawy wizerunku firmy.

Ludzie są dla nas zawsze na pierwszym miejscu.

Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo w naszej firmie.

Każdego dnia staramy się tworzyć komfortowe środowisko pracy, w którym wszyscy będziemy czuć się bezpiecznie.

Wierzymy, iż wspólne zaangażowanie w działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy pozwoli odnieść oczekiwany sukces.

Przeczytaj także

Zapraszamy do przeczytania kolejnych artykułów na naszej stronie
Mężczyzna trzymający na rękach dziewczynkę która nasypuje ziarna do karmnika

Odpowiedzialność społeczna

Funkcjonujemy na rynku od ponad 85 lat i przestrzegaliśmy zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, gdy jeszcze nikt nie używał akronimu CSR.
czytaj więcej
Trzypokoleniowa rodzina na pikniku

Strategia Społecznej Odpowiedzialności

Chcemy skutecznie odpowiadać na potrzeby interesariuszy i jednocześnie rozwijać działania biznesowe w oparciu o system wartości.
czytaj więcej
Wyroby farmaceutyczne naszych zakładów

Bezpieczeństwo stosowania produktów

Dbamy o to, aby nasze leki był jak najbardziej przyjazne i bezpieczne dla pacjenta. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat środków minimalizacji ryzyka stosowania naszych produktów leczniczych.
czytaj więcej

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies.